Examen de primire în profesia de avocat - septembrie 2015

Examen de primire în profesia de avocat - septembrie 2015

 


Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2015.
Examenul va putea fi susținut în data de 14 septembrie 2015 de la orele 8.00, la Universitatea Dimitrie Cantemir – Facultatea de Drept, str. Burebista nr. 2, Cluj-Napoca.

Examenul constă în verificarea cunoştinţelor juridice cu caracter preponderent teoretic, pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar şi cu caracter preponderent practic – aplicativ pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv.

Examenul se va desfăşura prin susţinerea unei probe tip grilă, care cuprinde:

- 100 de întrebări cu caracter preponderent teoretic, câte 20 de întrebări din fiecare materie de examen, pentru candidaţii pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar;
- 100 de întrebări cu caracter preponderent practic – aplicativ câte 20 de întrebări din fiecare materie de examen, pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv.

Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

 

Materiile de examen sunt:

- organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
- drept civil;
- drept procesual civil;
- drept penal;
- drept procesual penal


Examenul se va desfășura la I.N.P.P.A. Central precum și la Centrele Teritoriale ale INPPA;
Conform Art. 1 alin (4) pct. c din Hot. 1116/05.06.2015 a Consiliului U.N.B.R., Centrului Teritorial Cluj îi sunt arondate Barourile Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș și Sălaj.

Cererile de înscriere a candidaților la examen, însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen aprobat prin Decizia nr. 1117/05.06.2015 a Consiliului U.N.B.R., se vor depune în intervalul 31 iulie – 17 august 2015, la secretariatul baroului unde candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.


Tematica, bibliografia și disciplinele de examen sunt prevăzute în Regulamentul de examen – Anexă la Decizia nr. 1115/05.06.2015 a Consiliului U.N.B.R.
Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2015”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2015”.


Acte necesare pentru înscriere, conform Regulamentul de examen aprobat prin Decizia nr. 1117/05.06.2015 a Consiliului U.N.B.R.: (actele se depun în 2 exemplare, al doilea exemplar în copie xerox)
• Cerere de înscriere la examen ( cerere tip de la Barou);
• Certificat de naștere și de căsătorie (dacă este cazul) , în copie certificată pentru conformitate;
• Actul de identitate, în copie;
• Diploma de licență, în copie legalizată, sau adeverință; în cazul în care diploma a fost obținută după anul 1995, se va depune și foaia matricolă în copie legalizată;
• Dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
• Certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
• Adeverință de la medicul de familie, privind starea de sănătate a candidatului şi certificat psihiatric;
• CV
• 2 fotografii tip legitimație ( 2/3 cm)
• 2 dosare plic

Înscrierea candidaților va avea loc la sediul  Baroului Sălaj,  str. Tudor Vladimirescu,  bl. Flora, ap.7, de luni până vineri, între orele 10.00-14.00.