Examene 2017

Examen de primire în profesia de avocat - septembrie 2017


Data, ora şi locaţia: 1 Septembrie, 2017 - 09:00 - București


ANUNŢ

Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2017.

Data desfășurării examenului este 01.09.2017 pentru toți candidații.

Examenul se va desfășura prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen.

Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

 

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 243 din 17.06.2017, publicată pe site-ul U.N.B.R.

 

Înscrierea la examen se va desfășura astfel:

– Cererile de înscriere se depun în intervalul 03 iulie 2017 (ora 8.00) – 31 iulie 2017 (ora 16.00) la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
– Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.
– În perioada 01 august 2017 – 10 august 2017 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2017”.

Acte necesare pentru înscriere, conform Regulamentului de examen: (actele se depun în 2 exemplare: un exemplar cu acte originale, iar al doilea exemplar cu copii ale actelor, conformate cu originalul)

- cerere de înscriere la examen (cerere tip de la Barou). Cererea va fi însoțită de o declarație din care rezultă că în cazul în care va fi declarat admis, candidatul înțelege că nu se poate înscrie în alt barou decât cel la care a depus cererea de înscriere la examen ( declarație tip de la Barou);

- certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;

- actul de identitate, în copie;

- diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

- dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;

- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

- certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică; certificatul se eliberează de entităţile desemnate de către consiliile barourilor şi vor fi menţionate în anunţul de examen făcut de fiecare barou;

- certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

- CV
- 2 fotografii tip legitimaţie 2/3 cm
- 2 dosare plic

Înscrierea candidaților va avea loc la sediul Baroului Salaj, str.T. Vladimirescu, nr.3, de luni pana vineri, între orele 10.00-14.00.

 

Hotararea Consiliului UNBR 242 17-06-2017 Regulament Examen 2017 - descarca

Hotararea Consiliului UNBR 243 17-06-2017 Organizare Examen 2017 - descarca

Hotararea Consiliului UNBR 244 17-06-2017 Repartizare Taxe Examen 2017 - descarca