Examene 2016

Hotararea Consiliului UNBR 152-2016-ref-Examen-primire-Septembrie-2016

 

descarca
 

Rezultatul verificarii dosarelor

 

 

STAGIARI:

NR. CRT

NUME SI PRENUME

ADMIS/RESPINS

1

BUBUIUG LOREDANA MIHAELA

ADMIS

2

BUDA ALEXANDRA

ADMIS

3

DEMJEN BRIGITTA GRETTA

ADMIS

4

FODOR ANDRADA

ADMIS

5

ILINCA DUMITRU CRISTIAN

ADMIS

6

MALINAŞ EUGENIA FLORINA

ADMIS

7

POP FLORIN

ADMIS

8

PUŞCAŞ ADELA

ADMIS

9

SĂBĂDÂŞ MARIANA VALERIA

ADMIS

10

VARGA JANOS

RESPINS

11

VINCZE IBOLYA

ADMIS

DEFINITIVI:

NR. CRT

NUME SI PRENUME

ADMIS/RESPINS

1

DOBOCAN LAURENŢIU DAN

ADMIS

2

MARIAN CLAUDIU MIHAIL

ADMIS


D E C A N

AV. BOGDAN ILEA


 


 

Examen de primire în profesia de avocat - septembrie 2016

 

Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea Examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016.
Examenul se va desfăşura în data de 12 septembrie 2016, conform următorului calendar:

- Luni, 12 septembrie 2016 - proba scrisă tip grilă pentru verificarea cunoștințelor juridice (pentru candidații la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calității de avocat stagiar) sau, respectiv, test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și practice (pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice);
Examenul se va desfăşura la I.N.P.P.A. Central precum şi la Centrele teritoriale ale I.N.P.P.A.; conform arondării U.N.B.R., la Centrul teritorial Cluj-Napoca dau examen candidaţii din Barourile Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş şi Sălaj.

Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, însoţite de actele prevăzute în regulamentul de examen adoptat în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 98/04.06.2016 a Consiliului U.N.B.R., se vor depune în intervalul 19 iulie 2016 - 17 august 2016 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

Tematica, bibliografia de examen şi disciplinele de examen sunt prevăzute în Regulamentul de examen – Anexă la Hotărârea nr. 98/04.06.2016 a Consiliului UNBR, respectiv la Hotărârea nr. 99/04.06.2016 a Consiliului UNBR ( se gasesc atasate mai jos)

Taxa de înscriere la examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A., din Bucureşti nr. RO56 RNCB 0082 0441 7248 0001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016”.

Acte necesare pentru înscriere, conform Regulamentului de examen: (actele se depun în 2 exemplare: un exemplar cu acte originale, iar al doilea exemplar cu copii ale actelor, conformate cu originalul)

- cerere de înscriere la examen (cerere tip de la Barou) cererea va fi însoțită de o declarație din care rezultă că în cazul în care va fi declarat admis, candidatul înțelege că nu se poate înscrie în alt barou decât cel la care a depus cererea de înscriere la examen ( declarație tip de la Barou)
- certificat de naştere în copie certificată pentru conformitate
- actul de identitate, în copie
- diploma de licenţă, în copie legalizată, sau adeverinţă; în cazul în care diploma a fost obţinută dupa 1995, se va depune şi foaia matricolă în copie legalizată
- dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original
- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii
- adeverință privind starea de sănătate a candidatului, de la medicul de familie
- certificat psihiatric
- certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat sau, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.
- CV
- 2 fotografii tip legitimaţie 2/3 cm
- 2 dosare plic
Înscrierea candidaților va avea loc la sediul Baroului Salaj, str.T. Vladimirescu, nr.3, de luni pana vineri, între orele 10.00-14.00.


Examen de primire în profesia de avocat - sesiunea septembrie 2016

 

Examen de primire în profesia de avocat
Data, ora şi locaţia: 12 Septembrie, 2016 - 08:00 - Universitatea Creștina Dimitrie Cantemir-Facultatea de Drept Cluj, str. Burebista nr. 2

************************************************************************************
Publicăm Hotărârea Consiliului UNBR nr. 98/04.06.2016 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului -cadru privind organizarea Examenului de primire în profesia de avocat si admitere în INPPA( în vederea dobândirii titlului de avocat stagiar) și de primire în profesie de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

************************************************************************************
Anunțăm candidații care doresc să se înscrie la Examenul de primire în profesie sesiunea septembrie 2016, că perioada de înscriere și depunere a dosarelor este 19 iulie 2016 - 17 august 2016, conform Hotărârii nr. 97/04.06.2016 pe care o atașăm mai jos. În aceeași Hotărâre găsiți detalii privind organizarea examenului, taxa de înscriere și tematica de examen.

************************************************************************************
Publicăm mai jos Hotărârea Consiliului UNBR nr. 96/04.06.2016 privind modificarea și completarea Regulamentului cadru privind organizarea Examenului de primire în profesia de avocat si admitere în INPPA( în vederea dobândirii titlului de avocat stagiar) și de primire în profesie de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

************************************************************************************
Publicăm Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 59/24.03.2016 privind principiile și măsurile de organizare a examenului de primire în profesia de avocat- sesiunea 2016